Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a new AD Domain with 2 DCs using Availability Zones

autor: Brian Moore
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2021

This template creates 2 VMs in separate Availability Zones to be AD DCs (primary and backup) for a new Forest and Domain

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
location Location for the VM, only certain regions support zones during preview.
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
domainName The FQDN of the AD Domain created
dnsPrefix The DNS prefix for the public IP address used by the Load Balancer
vmSize Size of the VM for the controller
_artifactsLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-ha-2-dc-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-ha-2-dc-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure