High IOPS 32 Data Disk storage pool Standard D14 VM

autor: Jason Vallery
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015

This template creates a Standard D14 VM with 32 data disks attached. Using DSC they are automatically striped per best practices to get maximum IOPS and formatted into a single volume.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName The storage account where the VM and data disks will be created
adminUsername The username of the initial account to be created
adminPassword The password of the initial account to be created
sizeOfEachDataDiskInGB There will be 32 data disks created of this size and then striped. The total capacity will be 32x whatever you specify here
dnsName DNS name for the Public IP
vmName The name of the VM resource
modulesUrl URL for the DSC configuration module. NOTE: Can be a Github url(raw) to the zip file

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure