The Azure Quickstart templates are currently available in English

Subnet-driven deployment

autor: JF6
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2018

This template creates en environment with multiple subnets and the servers (one DC and two members) associated with. If the number of subnets varies, the servers are adjusted automatically. It illustrates several ARM concepts, such as outputs, array as parameters

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
numberOfSubnets Number of subnets in the VNet. Must be between 2 and 20
memberServersPerSubnet Member servers for each subnet. Must be between 1 and 20
storageCategory Storage type. Can be either Standard (HDD) or Premium (SSD)
domainName Domain to create for the Lab
assetLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix Unique public DNS label for the deployment. The fqdn will look something like 'dnsname.region.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-subnet-driven-deployment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-subnet-driven-deployment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure