The Azure Quickstart templates are currently available in English

Continuous Deployment to VM Scale Sets using Spinnaker

autor: Azure DevOps
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2019

This template allows you to install Spinnaker on VM or AKS. Specifically, as for the VM scenario you can deploy and configure a DevOps pipeline from an Aptly repository to a VM Scale Set in Azure.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
devopsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the combined Jenkins and Spinnaker Virtual Machine.
adminUsername Username for the DevOps Virtual Machine, the Jenkins instance, and the VM Scale Sets deployed by Spinnaker.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
sshPublicKey Configure the linux machine with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
adminPassword Password for the Virtual Machine or the Jenkins instance.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by Spinnaker to dynamically manage resources.
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by Spinnaker to dynamically manage resources.
location Location for all resources.
aksClusterName AKS cluster name
aksResourceGroup AKS resource group

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-spinnaker-vmss-or-aks/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-spinnaker-vmss-or-aks/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure