The Azure Quickstart templates are currently available in English

Multi tier traffic manager, L4 ILB, L7 AppGateway

autor: Ram Kotti
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2020

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
region1-Location-Name Azure Region valid name
region2-Location-Name Azure Region valid name
trafficManagerProfile_name Traffice Manager profile name
adminuser Admin username
adminuserPassword Admin Password
app-prefix Application prefix name, should be <= 10 characters
imageSKU The Windows version for the VM
vmSize Size of the virtual machine, must be available in the virtual machine's location
numberOfVMInstances Number of VM instances to be created behind internal load balancer control
loadbalancer-dns-prefix Loadbalancer dns name should be lowercase letters
appGW-skuName Choose Application gateway SKU!
appGW-capacity Number of Application Gateway instances
appGW-pathMatch1 Path match string for Path Rule 1
appGW-pathMatch2 Path match string for Path Rule 2

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-loadbalancing/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-loadbalancing/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure