Pomiń nawigację

Continuous Deployment to VM Scale Sets with Jenkins and Spinnaker

autor: Azure DevOps
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018

This template allows you to deploy and configure a DevOps pipeline from an Aptly repository to a VM Scale Set in Azure.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
devopsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the combined Jenkins and Spinnaker Virtual Machine.
adminUsername Username for the DevOps Virtual Machine, the Jenkins instance, and the VM Scale Sets deployed by Spinnaker.
adminPassword Password for the DevOps Virtual Machine, the Jenkins instance, and the VM Scale Sets deployed by Spinnaker.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by Spinnaker to dynamically manage resources.
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by Spinnaker to dynamically manage resources.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-aptly-spinnaker-vmss/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-aptly-spinnaker-vmss/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure