The Azure Quickstart templates are currently available in English

Zero-downtime Deployment to AKS with Jenkins

autor: Azure DevOps
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019

This template allows you to do zero-downtime deployment to AKS Kubernetes cluster with Jenkins. It deploys an instance of Jenkins on a Linux Ubuntu 16.04 LTS VM and an Azure Kubernetes Service (AKS). The Jenkins instance will configured with jobs to deploy Tomcat container to the AKS Kubernetes in RollingUpdate or blue/green strategy without downtime.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
virtualMachineSize The virutal machine size to use. We picked out the sizes with 2 vCPUs, but in real world projects you can choose other sizes as you desired.
kubernetesVersion The version of Kubernetes.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name prefix for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine. Azure will form the final DNS name as '<prefix>.<region>.cloudapp.azure.com'.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-aks-zero-downtime-deployment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-aks-zero-downtime-deployment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure