Pomiń nawigację

Continuous Deployment to Kubernetes

autor: Azure DevOps
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2017

This template allows you to deploy and configure a DevOps pipeline from an Azure Container Registry to a Kubernetes cluster. It deploys an instance of Jenkins on a Linux Ubuntu 14.04 LTS VM and an instance of Spinnaker on the same Kubernetes cluster that your pipeline will target. The Jenkins instance will include a basic pipeline that checks out a user-provided git repository, builds the Docker container based on the Dockerfile at the root of the repo, and pushes the image to the provisioned Azure Container Registry. The Spinnaker instance will include a basic pipeline that is triggered by any new tag in the registry and deploys the image to the provisioned Kubernetes cluster.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
devopsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the combined Jenkins and Spinnaker Virtual Machine.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
gitRepository The URL to a public git repository used for the default Jenkins job. It must include a Dockerfile at the root of the repo.
dockerRepository The repository name used by the default Jenkins job and Spinnaker pipeline. This repository will be created in your Azure Container Registry.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-acr-spinnaker-k8s/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-jenkins-acr-spinnaker-k8s/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure