Pomiń nawigację

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

autor: Ajit Navasare
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2017

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a HybridConnection entity and authorization rules for both the namespace and HybridConnection.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
namespaceName Name of the Azure Relay namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of the Namespace AuthorizationRule
hybridConnectionName Name of the HybridConnection
hybridConnectionAuthorizationRuleName Name of the HybridConnection AuthorizationRule
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-azure-relay-create-authrule-namespace-and-hybridconnection/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-azure-relay-create-authrule-namespace-and-hybridconnection/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure