Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create 2 VMs Linux with LB and SQL Server VM with SSD.

autor: pietrobr
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template creates 2 Linux VMs (that can be used as web FE) with in an Availability Set and a Load Balancer with port 80 open. The two VMs can be reached using SSH on port 6001 and 6002. This template also create a SQL Server 2014 VM that can be reached via RDP connection defined in a Network Security Group. All VMs storage can use Premium Storage (SSD) and you can choose to creare VMs with all DS sizes

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
publicDnsName Unique public DNS prefix for the deployment. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
adminUsername The name of the administrator of the new VM. Exclusion list: 'admin','administrator'
adminPassword The password for the administrator account of the new VM
sizeOfDiskInGB Size of data disk in GB 128-1024
vmSizeFE VM size allowed for Front End
vmSizeSQL VM size allowed for SQL Server Back End
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/2fe-linux-lb80-ssh-1be-win-nsg-rdp-datadisk-ssd/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/2fe-linux-lb80-ssh-1be-win-nsg-rdp-datadisk-ssd/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od pietrobr