Create a Web App + Redis Cache + SQL DB with a template

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-14

Szacowany koszt

$21.3528

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template creates an Azure Web App with Redis cache and a SQL Database.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
skuName Describes plan's pricing tier and instance size. Check details at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/
skuCapacity Describes plan's instance count
administratorLogin The admin user of the SQL Server
administratorLoginPassword The password of the admin user of the SQL Server
databaseName The name of the new database to create.
collation The database collation for governing the proper use of characters.
edition The type of database to create.
maxSizeBytes The maximum size, in bytes, for the database
requestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
cacheSKUName The pricing tier of the new Azure Redis Cache.
cacheSKUFamily The family for the sku.
cacheSKUCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance.

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-redis-cache-sql-database/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-redis-cache-sql-database/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure