Pomiń nawigację

Web App integration with Key Vault

autor: Ashish Kurmi
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2016

Deploy a Web App certificate from Key Vault secret and use it for creating SSL binding

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingServerFarmId Existing App Service Plan resource id that contains the App Service being updated
certificateName User friendly certificate resource name
existingKeyVaultId Existing Key Vault resource Id with an access policy to allow Microsoft.Web RP to read Key Vault secrets (Checkout README.md for more information)
existingKeyVaultSecretName Key Vault Secret that contains a PFX certificate
existingWebAppName Existing App name to use for creating SSL binding. This App should have the hostname assigned as a custom domain
hostname Custom hostname for creating SSL binding. This hostname should already be assigned to the Web App
existingAppLocation App location
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-certificate-from-key-vault/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-certificate-from-key-vault/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure