Pomiń nawigację

Create an AppServicePlan and App in an App Service Environment v2

autor: Stefan
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2017

Create an AppServicePlan and App in an App Service Environment v2

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
siteName The name of the web app that you wish to create.
appServicePlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
appServiceEnvironmentName The name of the App Service Environment where the app service plan will be created.
aseLocation Set this to the same location as the app service environment
pricingTier Defines pricing tier for workers: 1 = Isolated 1, 2 = Isolated 2, 3 = Isolated 3.
capacity Defines the number of instances that will be allocated to the app service plan.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-asp-app-on-asev2-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-asp-app-on-asev2-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure