The Azure Quickstart templates are currently available in English

Configures the default SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

autor: Stefan
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2017

Configures the default SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
appServiceEnvironmentName The default SSL certificate will be configured for this App Service Environment.
existingAseLocation Set this to the same location as the App Service Environment defined in appServiceEnvironmentName.
pfxBlobString A pfx file encoded as a base-64 string. The pfx contains the SSL certificate that will be configured as the default SSL certificate for the ASE.
password The password for the pfx filed contained in pfxBlobString.
certificateThumbprint The hexadecimal certificate thumbprint of the certificate contained in pfxBlobString. All spaces need to be removed from the hex string.
certificateName Name of the certificate. This can be any name you want to use to identify the certificate.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-ase-ilb-configure-default-ssl/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-ase-ilb-configure-default-ssl/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure