Pomiń nawigację

Load test rig in a specific VNet for testing private apps

autor: dpksinghal
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016

Using this template, you can create your own load test rig on Azure IaaS virtual machines in order to test applications that do not have a public end-point. The load generating agent machines will be created in the specified VNet. This VNet should have line of sight to the application you want to test. The test rig will be configured for your Visual Studio Team Services (VSTS) account and can be used to run cloud-based load tests using Visual Studio.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vstsAccountName Please enter the VSTS account name. If you access your VSTS account using 'https://yourAccountName.visualstudio.com', enter yourAccountName.
vstsPersonalAccessToken Personal Access Token (PAT) for the VSTS account. You should select the scope as 'Load test (read and write)'. Please refer 'https://www.visualstudio.com/en-us/get-started/setup/use-personal-access-tokens-to-authenticate' for more details.
agentCount Number of load generating agent machines to provision
publicIPAddressType Type of public IP allocation method
adminUsername Username for the virtual machine.
adminPassword Password for the virtual machine.
existingVNetResourceGroupName Name of the existing VNET resource group
existingVNetName Name of the existing VNet
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vsts-cloudloadtest-rig-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vsts-cloudloadtest-rig-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure