The Azure Quickstart templates are currently available in English

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2019

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername VM admin user name
adminPassword VM admin password
vnetName Name of the virtual network
vnetAddressPrefix Address prefix for the virtual network
subnet1Name Name of the first subnet in the VNet
subnet1Prefix Address prefix for subnet1
subnet2Name Name of the second subnet in the VNet
subnet2Prefix Address prefix for subnet2
vmSize Size of VM
storageAccountType Geo-replication type of Storage account
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure