Deploy a VM Scale Set with Linux VMs and Auto Scale

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-04

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Linux VMs using the latest patched version of Ubuntu Linux 15.04 or 14.04.4-LTS. These VMs are behind a load balancer with NAT rules for ssh connections.They also have Auto Scale integrated

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values are: 15.10, 14.04.4-LTS.
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-ubuntu-autoscale/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-ubuntu-autoscale/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Madhan Arumugam Ramakrishnan