Pomiń nawigację

Deploy a Windows VM and configures WinRM https listener

autor: Gregory May
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017

This template allows you to deploy a simple Windows VM using a few different options for the Windows version. This will then configure a WinRM https listener. User need to provide the value of parameter 'hostNameScriptArgument' which is the fqdn of the VM. Example: testvm.westus.cloupdapp.azure.com or *.westus.cloupdapp.azure.com

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
vmName The name for the VM.
nicName The name for the VM's NIC.
virtualNetworkName The name for the VM's VNET.
publicIPAddressName The name for the VM's public IP.
subnetName The name for the VM's Subnet.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-winrm-windows/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-winrm-windows/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure