Pomiń nawigację

Deploys Windows VMs under LB,configures WinRM Https

autor: Pavan Adepu
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2015

This template allows you to deploys Windows VMs using few different options for the Windows version. This template also configures a WinRM https listener on VMs

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
PrimaryVmNamePrefix Virtual machine name prefix for primary vm instances
SecondaryVmNamePrefix Virtual machine name prefix for secondary vm instances
imageSKU The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
vmSize Virtual machine size

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-winrm-lb-windows/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-winrm-lb-windows/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure