Pomiń nawigację

Create a VM from a custom VHD and connect it to an existing VNET

autor: Bjoervik
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2015

This template creates a VM from a specialized VHD and let you connect it to an existing VNET that can reside in another Resource Group then the virtual machine

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmName Name of the VM
osType Type of OS on the existing vhd
osDiskVhdUri Uri of the existing VHD in ARM standard or premium storage
vmSize Size of the VM
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-specialized-vhd-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-specialized-vhd-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure