Pomiń nawigację

Join a VM to an existing domain

autor: Kay Singh
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017

This template demonstrates domain join to a private AD domain up in cloud.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingVNETName Existing VNET that contains the domain controller
existingSubnetName Existing subnet that contains the domain controller
dnsLabelPrefix Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
vmSize The size of the virtual machines
domainToJoin The FQDN of the AD domain
domainUsername Username of the account on the domain
domainPassword Password of the account on the domain
ouPath Specifies an organizational unit (OU) for the domain account. Enter the full distinguished name of the OU in quotation marks. Example: "OU=testOU; DC=domain; DC=Domain; DC=com"
domainJoinOptions Set of bit flags that define the join options. Default value of 3 is a combination of NETSETUP_JOIN_DOMAIN (0x00000001) & NETSETUP_ACCT_CREATE (0x00000002) i.e. will join the domain and create the account on the domain. For more information see https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa392154(v=vs.85).aspx
vmAdminUsername The name of the administrator of the new VM and the domain. Exclusion list: 'admin','administrator
vmAdminPassword The password for the administrator account of the new VM and the domain
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-domain-join/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-domain-join/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure