Pomiń nawigację

Create VM from a custom image in new storage account

autor: Paulo Marques
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2018

This template allows you to create a new Virtual Machine from a custom image on a new storage account deployed together with the storage account, which means the source image VHD must be transferred to the newly created storage account before that Virtual Machine is deployed. This is accomplished by the usage of a transfer virtual machine that is deployed and then uses a script via custom script extension to copy the source VHD to the destination storage account.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
transferVmName Name of the Windows VM that will perform the copy of the VHD from a source storage account to the new storage account created in the new deployment, this is known as transfer vm.
vmSize VM size of new virtual machine that will be deployed from a custom image.
newVmName Name of the new VM deployed from the custom image.
adminUsername Name of the local administrator account, this cannot be Admin, Administrator or root.
adminPassword Local administrator password, complex password is required, do not use any variation of the password word because it will be rejected.
sourceStorageAccountResourceGroup Resource group name of the source storage account.
sourceImageURI Full URIs for one or more custom images (VHDs) that should be copied to the deployment storage account to spin up new VMs from them. URLs must be comma separated.
customImageName Name of the VHD to be used as source syspreped/generalized image to deploy the VM. E.g. mybaseimage.vhd.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-custom-image-new-storage-account/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-custom-image-new-storage-account/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure