Azure Traffic Manager VM example with Availability Zones

autor: Aaron Lower
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines placed in Availability Zones.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location for the VM, only certain regions support zones during preview.
trafficManagerDnsName Relative DNS name for the traffic manager profile, resulting FQDN will be <uniqueDnsName>.trafficmanager.net, must be globally unique.
adminUsername User name for the Virtual Machines.
adminPassword Password for the Virtual Machines.
publicIpDnsName Relative DNS Name for the Public IPs used to access the Virtual Machines, must be globally unique. An index will be appended for each instance.
numberOfVms Number of VMs to provision

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-traffic-manager-vm-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-traffic-manager-vm-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure