The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analytics

autor: Luba Libov
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2021

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analytics (OMS workspace)

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
sqlServerName Name of the SQL server
location Location for all resources.
sqlAdministratorLogin The administrator username of the SQL Server.
sqlAdministratorLoginPassword The administrator password of the SQL Server.
omsWorkspaceName Log Analytics workspace name
workspaceRegion Specify the region for your OMS workspace
omsSku Select the SKU for OMS workspace
isMSDevOpsAuditEnabled Enable Auditing of Microsoft support operations (DevOps)

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-sql-auditing-server-policy-to-oms/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-sql-auditing-server-policy-to-oms/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure