The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Premium Redis Cache deployed into a Virtual Network

autor: Adam Sasine
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2020

This template shows how to deploy a premium Azure Redis Cache instance into a Virtual Network

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The location of the existing Virtual Network and for the new Redis Cache.
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid family and capacity combinations are (C0..C6, P1..P4).
existingVirtualNetworkResourceGroupName The resource group of the existing Virtual Network.
existingVirtualNetworkName The name of the existing Virtual Network.
existingSubnetName The name of the existing subnet.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure