Pomiń nawigację

Create a Premium Redis Cache with clustering

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016

This template shows how to configure clustering in a premium Azure Redis Cache instance.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisCacheLocation The location of the Redis Cache. For best performance, use the same location as the app to be used with the cache.
redisShardCount Number of highly available shards to create in the cluster. Requires Premium SKU.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid family and capacity combinations are (C0..C6, P1..P4).
existingDiagnosticsStorageAccountName Name of an existing storage account for diagnostics. Must be in the same subscription.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure