Backup existing IaasVM using Recovery Services

autor: Nilay Shah
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures protection of multiple classic and ARM based Azure IaasVMs.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingRecoveryServicesVaultName Name of the Existing Recovery Services Vault (Vault and VM to be protected must be in same GEO)
existingProtectionContainers Array of iaasvm protection containers. This will take different input for classic and ARM vms. e.g. iaasvmcontainer;iaasvmcontainerv2;my-resource-group;my-arm-vm for ARM vm and iaasvmcontainer;iaasvmcontainer;my-classic-vm;my-classic-vm for classic vm
existingProtectableItems Array of iaasvm protectable items. This will take different input for classic and ARM vms. e.g. vm;iaasvmcontainerv2;my-resource-group;my-arm-vm for ARM vm and vm;iaasvmcontainer;my-classic-vm;my-classic-vm for classic vm
existingSourceResourceIds Array of resourceid of iaasvm protectable items. Provide resourceids of each VMs for which you want to configure protection. e.g. /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/resourceGroupName/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/vmName
existingBackupPolicyName Name of existing Backup Policy in same Recovery Services Vault.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-recovery-services-backup-classic-resource-manager-vms/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-recovery-services-backup-classic-resource-manager-vms/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure