The Azure Quickstart templates are currently available in English

Multi tier VNet with NSGs and DMZ

Ostatnia aktualizacja: 09.08.2020

This template deploys a Virtual Network with 3 subnets, 3 Network Security Groups and appropriate security rules to make the FrontEnd subnet a DMZ

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualNetworkName This is your Virtual Network
addressPrefix The CIDR address space for your Virtual Network in Azure
FESubnetPrefix This is CIDR prefix for the FrontEnd Subnet
AppSubnetPrefix This is CIDR prefix for the Application Subnet
DBSubnetPrefix This is CIDR prefix for the Database Subnet
FENSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to FrontEnd Subnet
AppNSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to Application Subnet
DBNSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to Database Subnet
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-nsg-dmz-in-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-nsg-dmz-in-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure