Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-07

Szacowany koszt

$4800.0000000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
generated-cn-dr-logicappName Name of the Generated Control Numbers replication Logic App.
received-cn-dr-logicappName Name of the Received Control Numbers replication Logic App.
as2-mic-dr-logicappName Name of the AS2 MIC replication Logic App.
dr-logicappLocation Location of the Logic App.
primaryIntegrationAccount_X12Connection_Name Name of the primary Integration Account X12 Connection.
primaryIntegrationAccount_X12Connection_DisplayName Display name of the primary Integration Account X12 Connection.
primaryIntegrationAccount_AS2Connection_Name Name of the primary Integration Account AS2 Connection.
primaryIntegrationAccount_AS2Connection_DisplayName Display name of the primary Integration Account AS2 Connection.
primaryIntegrationAccount_ResourceGroupName Primary Integration Account Resource Group Name
primaryIntegrationAccount_IntegrationAccountName Primary Integration Account Name
secondaryIntegrationAccount_X12Connection_Name Name of the secondary Integration Account X12 Connection.
secondaryIntegrationAccount_X12Connection_DisplayName Display name of the secondary Integration Account X12 Connection.
secondaryIntegrationAccount_AS2Connection_Name Name of the secondary Integration Account AS2 Connection.
secondaryIntegrationAccount_AS2Connection_DisplayName Display name of the secondary Integration Account Connection.
secondaryIntegrationAccount_IntegrationAccountName Secondary Integration Account Name

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-x12-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-x12-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure