Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Azure Logic Apps - VETER Pipeline

autor: vinaysingh123
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-09

Creates an integration account, adds schema/map into it, creates a logic app and associates it with the integration account. The logic app implements a VETER pipeline using Xml Validation, XPath Extract and Transform Xml operations.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingFunctionAppName The name of the function container in which the function has to be created. The container must already exist.
transformFunctionName The name of the function.
integrationAccountName Name of the Integration Account.
logicAppName Name of the Logic App.
logicAppLocation Location of the Logic App.

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-veter-pipeline/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-veter-pipeline/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure