The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a load-balancer with a Public IPv6 address

autor: Sean Wheeler
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2020

This template creates an Internet-facing load-balancer with a Public IPv6 address, load balancing rules, and two VMs for the backend pool.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforIPv4LbIP DNS prefix for IPv4 IP Address of the load balancer. It must be lowercase and match the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
dnsNameforIPv6LbIP DNS prefix for IPv6 IP Address of the load balancer. It must be lowercase and match the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-load-balancer-ipv6-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-load-balancer-ipv6-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure