List Azure Storage Account keys-Windows Custom Script extension

autor: Kay Singh
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015

This template creates a Windows Server 2012 R2 VM and runs a PowerShell script using the custom script extension. It also uses the listKeys function to get the Azure Storage Account keys. The PowerShell script for this sample must be hosted in an Azure Storage account. (Note: For other samples custom script can also be hosted in Github)

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName Name of new storage account to be created
vmName Name of the VM to be created
vmSize Size of the VM to be created
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
customScriptStorageAccountName Name of Azure Storage Account where the custom script is located
customScriptFileUri Azure Storage Uri of the custom script file e.g. https://test.blob.core.windows.net/scripts/test.ps1
customScriptFileToRun Name of the script to be run on the VM
customScriptStorageAccountResourceGroup Name of the Resource Group of the storage account containing the storage account which contains the script

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-list-storage-keys-windows-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-list-storage-keys-windows-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure