Pomiń nawigację

Create Key Vault with logging

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017

This template creates a Key Vault and a storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
keyVaultName KeyVault name
accessPolicies Access policies object {"tenantId":"","objectId":"","permissions":{"keys":[""],"secrets":[""]}}
logsRetentionInDays Specifies the number of days that logs are gonna be kept. If you do not want to apply any retention policy and retain data forever, set value to 0.
enableVaultForDeployment Specifies if the vault is enabled for deployment by script or compute (VM, Service Fabric, ...)
enableVaultForTemplateDeployment Specifies if the vault is enabled for a template deployment
enableVaultForDiskEncryption Specifies if the azure platform has access to the vault for enabling disk encryption scenarios.
vaultSku Specifies the SKU for the vault
protectWithLocks (brak opisu)
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure