Create Key Vault

autor: Rahul P Nath
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-04

Szacowany koszt

$0.0000000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template creates a Key Vault and creates secrets within the vault as passed along with the parameters

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
keyVaultName Name of the Key Vault
tenantId Tenant Id for the subscription and use assigned access to the vault. Available from the Get-AzureRMSubscription PowerShell cmdlet
accessPolicies Access policies object {"tenantId":"","objectId":"","permissions":{"keys":[""],"secrets":[""]}}
vaultSku SKU for the vault
enabledForDeployment Specifies if the vault is enabled for VM or Service Fabric deployment
enabledForTemplateDeployment Specifies if the vault is enabled for ARM template deployment
enableVaultForVolumeEncryption Specifies if the vault is enabled for volume encryption
secrets all secrets {"secretName":"","secretValue":""}

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-secret-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-secret-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure