The Azure Quickstart templates are currently available in English

Jenkins to Azure Container Registry

autor: Azure DevOps
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019

This template allows you to deploy an instance of Jenkins on a DS1_v2 size Linux Ubuntu 14.04 LTS VM and an Azure Container Registry. It also includes an optional ACR pipeline.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) used by Jenkins to push the docker image to Azure Container Registry.
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) used by Jenkins to push the docker image to Azure Container Registry.
gitRepository URL to a public git repository that includes a Dockerfile.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
virtualMachineSize The virtual machine size.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-jenkins-acr/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-jenkins-acr/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure