The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy HDInsight on new Data Lake Store and Storage

autor: Matthew Hicks
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2016

This template allows you to deploy a new Linux HDInsight cluster with new Data Lake Store and Storage accounts.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
clusterType The type of the HDInsight cluster to create.
clusterName The name of the HDInsight cluster to create.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
sshPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
clusterStorageAccountName The name of the Azure storage account to be created and be used as the cluster's primary storage.
adlStoreName The name of the Azure Data Lake Store account to be created and connected to the cluster.
aadTenantId The tenant ID (guid) of the Azure Active Directory (AAD) tenant where the service principal resides.
servicePrincipalObjectId The AAD object ID (guid) of the service principal that represents the HDInsight cluster. The service principal will be given permissions on the root folder of the Data Lake Store account.
servicePrincipalApplicationId The AAD application ID (guid) of the service principal that represents the HDInsight cluster. The service principal will be given permissions on the root folder of the Data Lake Store account.
servicePrincipalCertificateContents The base-64-encoded contents of the PFX certificate file that can be used to authenticate as the service principal that represents the HDInsight cluster.
servicePrincipalCertificatePassword The password securing the PFX certificate file that can be used to authenticate as the service principal that represents the HDInsight cluster.
clusterWorkerNodeCount The number of nodes in the HDInsight cluster.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-hdinsight-datalake-store-azure-storage/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-hdinsight-datalake-store-azure-storage/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure