Pomiń nawigację

Extend an existing Azure VNET to a Multi-VNET Configuration

autor: Keith Mayer
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2015

This template allows you to extend an existing single VNET environment to a Multi-VNET environment that extends across two datacenter regions using VNET-to-VNET gateways

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingVnetName Name of the existing first VNET. This VNET must already have a subnet named GatewaySubnet defined with a minimum /29 address prefix
existingVnetLocation Region in which the first existing VNET is provisioned
newVnetName Name of the new second VNET.
newVnetAddressPrefix Address space for the second VNET. This address space must not overlap with the first VNET
newVnetSubnetName Name of the first subnet in the second VNET. Please note, an additional subnet called GatewaySubnet will be created where the VirtualNetworkGateway will be deployed. The name of that subnet must not be changed from GatewaySubnet.
newVnetSubnetPrefix The IP address prefix for the first subnet in the second VNET.
newVnetGatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the second VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
sharedKey The shared key used to establish connection between the two VirtualNetworkGateways.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure