Create an EventHubs namespace, Event Hub, and consumer group

autor: sazeesha
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-18

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
namespaceName Name of the EventHub namespace
eventHubName Name of the Event Hub
consumerGroupName Name of the Consumer Group

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-event-hubs-create-event-hub-and-consumer-group/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-event-hubs-create-event-hub-and-consumer-group/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure