The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create and encrypt a new Windows VMSS with jumpbox

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2017

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Windows VMs using the lastest patched version of serveral Windows versions. This template also deploys a jumpbox with a public IP address in the same virtual network. You can connect to the jumpbox via this public IP address, then connect from there to VMs in the scale set via private IP addresses.This template enables encryption on the VM Scale Set of Windows VMs.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
imagePublisher Publisher of OS image
imageOffer OS image offer
imageSku OS image SKU
osVersion OS Version. This will pick a fully patched image of this given OS version. Example values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key. The Valut is assumed to be in keyVaultResourceGroup
keyEncryptionAlgorithm Key encryption algorithm used to wrap with KeyEncryptionKeyURL
volumeType Type of the volume OS or Data to perform encryption operation
forceUpdateTag Pass in an unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-vmss-windows-jumpbox/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-vmss-windows-jumpbox/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure