Pomiń nawigację

Create and encrypt a new Linux VMSS with jumpbox

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017

This template deploys a Linux VMSS using the latest Linux image, adds data volumes, and then encrypts the data volumes of each Linux VMSS instance. It also deploys a jumpbox with a public IP address in the same virtual network as the Linux VMSS instances with private IP addresses. This allows connecting to the jumpbox via its public IP address, and then connecting to the Linux VMSS instances via private IP addresses.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set (7GB or more RAM suggested for Linux)
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key. The Valut is assumed to be in keyVaultResourceGroup
keyEncryptionAlgorithm Key encryption algorithm used to wrap with KeyEncryptionKeyURL
volumeType Type of the volume to perform encryption operation (Linux VMSS only supports Data)
forceUpdateTag Pass in an unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-vmss-linux-jumpbox/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-vmss-linux-jumpbox/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure