Pomiń nawigację

Enable encryption on a running Linux VM.

autor: Kamran Khan
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2016

This template enables encryption on a running linux vm using AAD client secret.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
aadClientID Client ID of AAD app which has permissions to KeyVault
aadClientSecret Client Secret of AAD app which has permissions to KeyVault
diskFormatQuery the query string used to identify the disks to format and encrypt. This parameter only works when you set the EncryptionOperation as EnableEncryptionFormat. For example, passing [{"dev_path":"/dev/md0","name":"encryptedraid","file_system":"ext4"}] will format /dev/md0, encrypt it and mount it at /mnt/dataraid. This parameter should only be used for RAID devices. The specified device must not have any existing filesystem on it.
encryptionOperation EnableEncryption would encrypt the disks in place and EnableEncryptionFormat would format the disks directly
volumeType Defines which drives should be encrypted. OS encryption is supported on RHEL 7.2, CentOS 7.2 & Ubuntu 16.04.
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
passphrase The passphrase for the disks
sequenceVersion sequence version of the bitlocker operation. Increment this everytime an operation is performed on the same VM
useKek Select kek if the secret should be encrypted with a key encryption key
vmName Name of the virtual machine
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-running-linux-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-running-linux-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Kamran Khan