Pomiń nawigację

DSCForLinux extension on a Ubuntu VM

autor: balukambala
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2018

This template creates a Ubuntu VM and installs the DSCForLinux extension 2.70 or latest

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
username Username for the Virtual Machine.
password Password for the Virtual Machine.
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmName Name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize VM size
ubuntuOSVersion The Ubuntu version
mode The functional mode, push MOF configuration (Push), distribute MOF configuration (Pull), install custom DSC module (Install)
storageAccountName The name of the storage account that contains the MOF file/meta MOF file/resource ZIP file
storageAccountKey The key of the storage account that contains the MOF file/meta MOF file/resource ZIP file
fileUri The uri of the MOF file/Meta MOF file/resource ZIP file
registrationUrl The URL of the Azure Automation account
registrationKey The access key of the Azure Automation account
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-dsc-linux-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-dsc-linux-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure