Pomiń nawigację

Use script extensions to install Mongo DB on Ubuntu VM

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015

This template deploys Configures and Installs Mongo DB on a Ubuntu Virtual Machine in two separate scripts. This template is a good example that showcases how to express dependencies between two scripts running on the same virtual machine. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName This is the name of the your storage account
dnsNameForPublicIP This is the unique DNS name of the for the public IP for your VM
adminUsername This is the username you wish to assign to your VMs admin account
adminPassword This is the password you wish to assign to your VMs admin account
vmSize Size of VM
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-dependency-between-scripts-using-extensions/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-dependency-between-scripts-using-extensions/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure