Pomiń nawigację

Bulk copy using Azure Data Factory

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018

This template creates a V2 data factory that copies data in bulk an Azure SQL database to an Azure SQL data warehouse.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
dataFactoryLocation Location of the data factory.
azureStorageConnectionString Connection string for the Azure Storage account.
azureSqlDatabaseConnectionString Connnection string for the Azure SQL database.
azureSqllDataWarehouseConnectionString Connection string for the Azure SQL Data Warehouse

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-data-factory-v2-azure-sql-database-to-sql-data-warehouse-copy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure