Pomiń nawigację

Custom Script extension on a Ubuntu VM

autor: Bin Xia
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2018

This template creates a Ubuntu VM and installs the CustomScript extension

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmSize The size of Azure VM
username Username for the Virtual Machine.
password Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
fileUris The uri list of files. Split by a space.
commandToExecute The command to execute.
customScriptStorageAccountName The name of storage account.
customScriptStorageAccountKey The access key of storage account.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-customscript-extension-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-customscript-extension-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure