Creates an encrypted managed disk from an encrypted VHD.

Ostatnia aktualizacja: 2017-02-22

This template allows you to create an encrypted managed disk using an existing encrypted VHD and encryption settings.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vhdUri Storage VHD Uri
managedDiskName Name of the managed disk to be copied
keyVaultResourceID KeyVault resource id. Ex: /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/contosorg/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/contosovault
keyVaultSecretUrl KeyVault secret Url. Ex: https://contosovault.vault.azure.net/secrets/contososecret/e088818e865e48488cf363af16dea596
useExistingKek Select kek if the secret is encrypted with a key encryption key and pass explicit keyVaultKekUrl. For nokek, you can keep keyVaultKekUrl empty.
kekUrl key encryption key Url. Ex: https://contosovault.vault.azure.net/keys/contosokek/562a4bb76b524a1493a6afe8e536ee78
kekVaultResourceID key encryption key vault resource id. Ex: /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/contosorg/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/contosovault

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-create-encrypted-managed-disk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-create-encrypted-managed-disk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure