The Azure Quickstart templates are currently available in English

App Service Environment with Hosting Plan and Azure WebApp

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018

Creates an App Service Environment v2 with an ILB Address in a existing virtual network that will be privately availible. The App Service Environment will contain a Hosting Plan and a Azure Web App

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
aseName Name of the App Service Environment
vnetResourceGroupName The resource group name that contains the vnet
vnetResourceName The name of the vnet
subnetName Subnet name that will contain the App Service Environment
aseLocation Specific parameter used because the ASE api can't handle the resource group location
internalLoadBalancingMode 0 = public VIP only, 1 = only ports 80/443 are mapped to ILB VIP, 2 = only FTP ports are mapped to ILB VIP, 3 = both ports 80/443 and FTP ports are mapped to an ILB VIP.
dnsSuffix Used when deploying an ILB enabled ASE. Set this to the root domain associated with the ASE. For example: contoso.com
siteName The name of the web app that will be created.
appServicePlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
owner The owner of the resource will be used for tagging.
workerPool Defines which worker pool's (WP1, WP2 or WP3) resources will be used for the app service plan.
numberOfWorkersFromWorkerPool Defines the number of workers from the worker pool that will be used by the app service plan.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-asev2-ilb-with-web-app/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-asev2-ilb-with-web-app/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure