Application Gateway for Url Path Based Routing

Ostatnia aktualizacja: 2015-12-14

Szacowany koszt

$0.0000000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template creates an Application Gateway and configures it for URL Path Based Routing.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
skuName Sku Name
capacity Number of instances
backendIpAddressDefault IP Address of Default Backend Server
backendIpAddressForPathRule1 IP Address of Backend Server for Path Rule 1 match
backendIpAddressForPathRule2 IP Address of Backend Server for Path Rule 2 match
pathMatch1 Path match string for Path Rule 1
pathMatch2 Path match string for Path Rule 2

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-url-path-based-routing/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-url-path-based-routing/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure