Pomiń nawigację

App Gateway with WAF, SSL, IIS and HTTPS redirection

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2017

This template deploys an Application Gateway with WAF, end to end SSL and HTTP to HTTPS redirect on the IIS servers.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2012-R2-Datacenter, 2016-Datacenter.
virtualMachineSize The virtual machine size. Allowed values: Standard_A1, Standard_A2, Standard_A3.
applicationGatewaySize Application Gateway size
capacity Number of instances
wafMode WAF Mode
frontendCertData Base-64 encoded form of the .pfx file. This is the cert terminating on the Application Gateway.
frontendCertPassword Password for .pfx certificate
backendCertData Base-64 encoded form of the .pfx file. This is the cert installed on the web servers.
backendCertPassword Password for .pfx certificate
backendPublicKeyData Base-64 encoded form of the .cer file. This is the public key for the cert on the web servers.
backendCertDnsName DNS name of the backend cert
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-windows-webapp-dsc-autoscale.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-2vms-iis-ssl/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-2vms-iis-ssl/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Jason Boeshart