The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an API Management instance in Premium tier with custom hostnames for proxy and portal

autor: Kedar Joshi
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management with custom hostname for portal and multiple custom hostnames for proxy

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
proxyCustomHostname1 Proxy Custom hostname 1.
proxyCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate1 Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for proxy custom hostname.
proxySSLCertificatePassword1 Proxy SSL certificate password.
proxyCustomHostname2 Proxy Custom hostname.
proxyCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate2 Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for proxy custom hostname.
proxySSLCertificatePassword2 Proxy SSL certificate password.
portalCustomHostname Portal Custom hostname.
portalCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for portal custom hostname.
portalSSLCertificatePassword Portal SSL certificate password.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-hostname/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-hostname/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure